Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

سهم مشارکت مرکز صادرات روسیه از حجم کلی صادرات مواد غیرخام و غیر انرژی فدراسیون روسیه 11 درصد می باشد

20 September 2017

20 سپتامبر سال 2017 در مرکز رسانه ای خبرگزاری تاس، آقای پیوتر فرادکف، ریاست گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه نتیجه ی فعالیت های گروه کمپانی ها را طی شش ماه ی اول سال 2017 اعلام نمود.

مرکز صادرات روسیه بعنوان نهاد کلیدی حمایت و پشتیبانی از صادرات، نه تنها گام های سیستماتیکی جهت ایجاد شرایط مساعد برای انجام فعالیت های صادراتی در روسیه برمی دارد، بلکه با استفاده از ابزارهای خودش از صادرکننده های معین حمایت ویژه می نماید. بنا بر اظهارات پیوتر فرادکوف،  ادغام سه شرکت در یک گروه (در واقع مرکز صادرات روسیه، آژانس اعتباری صادرات روسیه و روس اکسیم بانک) امکان دستیابی به نتایج مشخص را چه به لحاظ حمایت مالی و چه به لحاظ پشتیبانی غیرمالی فراهم می نماید. بر اساس داده های موجود، طی شش ماهه ی اول سال 2017، سهم مشارکت مرکز صادرات روسیه از حجم کلی صادرات مواد غیرخام و غیر انرژی فدراسیون روسیه 11 درصد می باشد. در عین حال، سهم پشتیبانی مرکز صادرات روسیه در صادرات حوزه های اولویت دار بسیار حیاتی ست، سهم مرکز صادرات روسیه در پشتیبانی از صادرات اتومبیل های سبک 36 درصد، در صادرات ماشین های صنایع کشاورزی و راه آهن به ترتیب 50 و 76 درصد می باشد.
در سایه ی افزایش میزان پشتیبانی و توسعه ی اهرم های حمایتی، بر اساس نتایج شش ماهه ی اول سال 2017، شاخص های مالی گروه مرکز صادرات روسیه مثبت و با ثبات می باشند. سود خالص آژانس اعتباری صادرات روسیه 1.9 میلیارد روبل و سود خالص روس اکسیم بانک 667 میلیون روبل می باشند. سود خالص مرکز صادرات روسیه، با در نظر گرفتن پرداخت سود سهام از سوی آژانس اعتباری صادرات روسیه 593 میلیون روبل می باشد. بر اساس نتایج نه ماهه ی اول سال 2017 پرداخت سود سهام نیز طبق برنامه انجام می گیرد.
آقای پیوتر فرادکوف بطور ویژه بر روی کارِ گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه با شرکت های بازرگانی خرد و متوسط تاکید کرده و خاطرنشان نمود: طی شش ماهه ی اول سال 2017، ضمن بررسی درخواست های رسیده به گروه، بیش از 80 درصد آنها را کمپانی هایی تشکیل می دهند که در کلاس شرکت های بازرگانی خرد و متوسط قرار می گیرند. همچنین 77 درصد درخواست ها از شهرستان ها دریافت شده است. بیش از 800 شرکت بازرگانی خرد و متوسط در چارچوب برنامه های آموزشی "آموزشگاه صادرات مرکز صادرات روسیه" آموزش دیده اند. این در واقع پروژه ی آموزشی منحصر بفرد گروه کمپانی ها می باشد.

اخبار

اخبار...
Select Subscription