Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه بین المللی تجاری سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل چین بزرگترین نمایشگاه تخصصی این حوزه در بازار آسیا بشمار می رود.به  توسعه ی صنایع و اجرای تصمیمات نوآورانه کمک می نماید. مراسم علمی و تجاری که در چارچوب نمایشگاه برگزار می گردند طرفداران زیادی دارند. انتظار می رود 1650 غرفه دار و 46000 بازدید کننده در این نمایشگاه حضور بهم برسانند.
Select Subscription