Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه معماری و مصالح ساختمانی توکیو 2018

نمایشگاه بین المللی معماری و مصالح ساختمانی.  در فضایی به مساحت 6000 متر مربع برگزار و پذیرای حدود 300 شرکت کننده و بیش از 10000 بازدید کننده می باشد.
Select Subscription