Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه مبلمان میلان 2018

با شرکت اتحادیه های تولیدی 10 کشور.  مد مبل و دکوراسیون داخلی در اینجا شکل می گیرد و گرایشات توسعه بازار برای سال های نزدیک مشخص می شوند.  مرکز نمایشگاهی اصلی دارای شو روم فضایی به مساحت 230000 متر مربع را اشغال می کند.
Select Subscription