Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.
Contact manufacturer

شرکت سهامی "اتحادیه علمی-تولیدی «نیکُر»"

"اتحادیه علمی-تولیدی «نیکُر»" در سال 1989 بر مبنی کارخانه ابزار تومسک ایجاد شده بود. از سال 2015 م. این شرکت اقامتگاه خود را در منطقه ویژه اقتصادی تومسک دارد.

انواع اصلی فعالیت: طراحی، تولید و نگهداری فناوری پزشکی، منجمله برای دامپزشکی است.

«نیکُر» قراردادها برای تحویل ها به قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و بلاروس دارد و در حال دریافت علامت تضمینی سی ای (CE Mark) برای ورود به بازار کشورهای اتحادیه اروپا است.

qrcode: شرکت سهامی "اتحادیه علمی-تولیدی «نیکُر»"
About manufacturer
Information

طی 29 سال توسعه خود شرکت ما شرکای زیاد را دریافت کرده است. ما توسعه هر یک از آنها را پشتیبانی می کنیم و کیفیت پایدار بالای محصولات ما و قیمت های منجر به موفقیت مالی شرکت های شریک ما تضمین می کنیم.

دستگاه های ما در بیش از 1000 درمانگاه ها و بیمارستان خاص استفاده می شود. ما نسبت به تقاضا هر مشتری توجه داریم و نیازمندها و امکانات مالی هر یک از آنها – از سالن کوچک آزایش تا بزرگترین مرکزهای پزشکی در نظر می گیریم.

بین شرکای ما: بیمارستان های دانشگاه دولتی پزشکی سیبری، بیمارستان به نام بوردنکو (مسکو)، درمانگاه جراهی مغز و اعصاب و غیره.

ما انواع گوناگون پرداخت و برنامه های متفاوت برای نوسازی فناوری مؤسسات – آپروباسیون و Trade-In طرح کرده ایم. ما مسئولیت برای هر یک دستگاه صادره شده بر عهده داریم و نگهداری هم تضمینی و هم بعد از تضمینی را تأمین می کنیم و نیز تمام انواع پشتیبانی مشاورتی به مشتریان ارائه می کنیم.

Carousel is loading...
More details
قصد استراتژیک ما

یک شرکت برتری در توسعه و راهاندازی فناوری جراحی برقی در بازار روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع شدن.

هدف استراتژیک

اعانه کردن به توسعه پتانسیل کشور ما، ارائه امکانات برای توسعه به کارمندان شرکت و ارائه تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و طبق استانداردهای جهانی به مصرف کنندگان ما.

سیاست در حوزه کیفیت

پایه سیاست ما در رشته کیفیت ایجاد اعتبار پایدار مصرف کنندگان نسبت به شرکت ما بعنوان تأمین کننده قابل اعتماد محصولات و خدامات نوآورانه و دارای کیفیت بالا و ثابت است، که به ما امکان خواهد داد تا موقعیت ما در بازار در علاقه مؤسسه، سهامداران، پرسنل و مصرف کنندگان تقویت کنیم.

Information
Certificate is valid until 06/26/2020
Download
منطقه اقامتگاه شرکت
استان تومسک، شهر تومسک
نشانی حقوقی و فعلی
634055، شهر تومسک، خ. آکادمیچسکی، 8\
ایمیل
نوع تولیدکننده
مؤسسه کوچک
وبگاه
شماره فردی مالیاتدهنده
7018042928
Select Subscription