Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

آموزش و پرورش

برنامه ها و خدمات ها در دانشگاه های روسی

آموزش عالی روسیه به واسطه ی پایه ی قوی و تنوع حوزه های میان رشته ای از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است. صرف نظر از نوع و رشته ی تحصیلی، گستردگی طیف دانش حرفه ای فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی روسیه آنها را از سایرین متمایز می سازد.

کشور فدراسیون روسیه بیش از 100 قرارداد بین المللی با موضوع پذیرش اعتبار و نعادل سازی مدارک تحصیلی به امضاء رسانیده است. مدارک تحصیلی صادره از مراکز آموزش عالی کشور ما نه تنها کسب دانش، که اشتغال به کار در سراسر جهان را تضمین می نمایند، به همین علت علاقه ی دانشجویان خارجی جهت تحصیل در روسیه همواره بیشتر و بیشتر می گردد.

100
قراردادها
معاهدات بین المللی در مورد شناخت و هم ارز بودن اسناد آموزشی با فدراسیون روسیه به پایان رسید
6
مکان
با توجه به مجموع مشروط دانشجویان خارجی از اشکال آموزش و پرورش داخلی و مکاتبات، روسیه در جهان است
32,7
هزار نفر
افزایش تعداد دانشجویان خارجی در سال 2014/2015 نسبت به سال قبل افزایش یافته است

دانش آموزان خارجی در سراسر کشور بالاتر از روسیه دریافت می کنند. بزرگترین تعداد موسسات آموزشی، آموزش دانش آموزان از خارج از کشور، در مسکو و سن پترزبورگ متمرکز است.

150 موسسه آموزشی واقع در مسکو
67 موسسه آموزشی در سن پترزبورگ
هر 4 نفر از 10 دانش آموز در مسکو یا سن پترزبورگ تحصیل می کنند

بیشترین تعداد گروه های ملی دانشجویان از فرم های درونی آموزش در دانشگاه های روسیه نمایندگان قزاقستان، چین و ترکمنستان را در بر می گیرد

3,5
هزار
دانش آموزان از قزاقستان
22,3
هزار
دانش آموزان از چین
14
هزار
دانش آموزان از ترکمنستان

بیشترین افزایش در تعداد دانشجویان خارجی در بخش های دانشگاه های روسیه

8,9%
بنابراین در 16-17 سال تحصیلی، تعداد دانشجویان خارجی در روسیه نسبت به گذشته افزایش یافته است
200,8
thousand
people
بنابراین تعداد دانش آموزان در 15-16 سال تحصیلی افزایش یافت
219
thousand
people
بنابراین تعداد دانش آموزان در 16-17 سال تحصیلی افزایش یافت

شهروندان خارجی که جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه وارد روسیه می شوند، مراکز آموزش عالی دولتی را ترجیح می دهند: امروزه بیش از 97 درصد دانشجویان خارجی مراکز آموزش عالی روزانه، دانشگاه های دولتی را انتخاب می کنند.

طی سالهای اخیر، به لحاظ شاخص تعداد شهروندان خارجی شاغل به تحصیل در چارچوب همه ی برنامه ها و اشکال تحصیل روزانه، در میان مراکز آموزش عالی روسیه، دانشگاه دوستی ملل مسکو (با بیش از 8 هزار دانشجوی خارجی)، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ (با 5.2 هزار دانشجوی خارجی) و دانشگاه فنی پتر کبیر سنت پترزبورگ (با بیش از 4.5 هزار دانشجوی خارجی) سکوهای ممتاز را به خود اختصاص داده اند.


Select Subscription